delivering energy
project
commitments
latest news
DISGWYLIR PENDERFYNIAD GAN YR YSGRIFENNYDD GWLADOL DROS YNNI GANOL HAF 2015 Daeth Cyfnod Archwilio’r Gorchymyn Cani darllen rhagor...
line
Croeso i wefan Hirwaun Power

Mae Hirwaun Power, is-gwmni busnes Watt Power, yn dymuno adeiladu gorsaf bŵer sy’n rhedeg ar nwy ar dir mewn parth diwydiannol a leolir ar Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun yn Ne Cymru.  Os caiff ei hadeiladu, bydd yn cynhyrchu digon o drydan i bweru’r hyn sy’n gyfwerth â 400,000 o gartrefi a bydd yn creu hyd at 15 o swyddi’n uniongyrchol.

Yn amodol ar ymgynghori, cynllunio ac ariannu, gallai’r orsaf bŵer ddechrau gweithredu’n fasnachol yn 2019.

Saif Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun yn gyfagos i ffordd ddeuol A465 ‘Blaenau’r Cymoedd’ rhwng Abertawe a’r Fenni.  Fe’i lleolir 14 cilometr i’r gorllewin o Ferthyr Tudful.

Gyda nifer o orsafoedd pŵer glo a niwclear y Deyrnas Unedig i fod i gau yn ystod y ddegawd nesaf, a gyda lefelau cynyddol o gynhyrchu ysbeidiol o wynt, mae yna angen amlwg am adeiladu gorsafoedd pŵer modern ac effeithlon sy’n rhedeg ar nwy yng Nghymru ac mewn ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig.  Bydd prosiect Hirwaun yn helpu i ddiwallu’r angen hwn yn ogystal ag yn helpu i symbylu’r economi lleol.

Bydd ar y prosiect angen cymeradwyaeth yr Arolygiaeth Gynllunio a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.  Fodd bynnag, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a chyrff lleol eraill yn ymgyngoreion allweddol yn y broses gynllunio ac ymgynghori. 

Mae ymgynghori â’r cyhoedd yn rhan annatod o’r broses gynllunio.   Yn 2013, ymgynghorodd Hirwaun Power â phobl a busnesau lleol ynglŷn â’u cynlluniau, ac mae’r prosiect wedi esblygu ers i’w fanylion gael eu rhannu am y tro cyntaf â chymunedau lleol.

Ymgeisiodd Hirwaun Power am Orchymyn Caniatâd Datblygu ym mis Mawrth 2014, a daeth Cyfnod Archwilio’r prosiect i ben ddiwedd mis Ionawr 2015.  Disgwylir penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu yng nghanol 2015.

Mae’r cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu, a manylion yr amrywiol astudiaethau a gwaith dylunio ar gyfer y prosiect arfaethedig, ar gael yn gyhoeddus.