Wrthi'n cyflenwi ynni ar gyfer y dyfodol

Cynnig i adeiladu gorsaf bŵer nwy

Mae Hirwaun Power Limited (HPL), un o is-gwmnïau Drax Group, yn dymuno adeiladu gorsaf bŵer nwy ar dir diwydiannol a leolir ar Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun yn ne Cymru.

Gallai’r orsaf bŵer, unwaith yn weithredol, redeg am hyd at uchafswm o 1,500 o oriau mewn unrhyw flwyddyn benodol. Bydd yn darparu cefnogaeth wrth gefn i ffynonellau trydan eraill, gan gynnwys tyrbinau gwynt a ffermydd solar sy’n dibynnu ar y tywydd.

Ynglŷn â Hirwaun Power

Lleolir Gorsaf Bŵer Hirwaun ar Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun, oddeutu 1.3km i’r gogledd-ddwyrain o Rigos, 2 km i’r gorllewin o Hirwaun a 5 km i’r gorllewin o Aberdâr. Lleolir safle’r prosiect arfaethedig (cyfeirnod grid SN 938 061) ar dir diwydiannol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys adeilad diwydiannol a ddefnyddir ar gyfer storio a dosbarthu.

Bydd Gorsaf Bŵer Hirwaun, un o brosiectau datblygu Drax Group, yn helpu i gynnal diogelwch ynni Prydain Fawr. Fe’i defnyddir yn ystod cyfnodau o alw brig am drydan a phan na all technolegau adnewyddadwy ysbeidiol gynhyrchu’r pŵer sydd ei angen i gadw’r wlad yn rhedeg – er enghraifft pan nad fydd y gwynt yn chwythu a phan na fydd yr haul yn disgleirio. Ni fydd yn gweithredu am fwy na 1,500 awr y flwyddyn ac oherwydd hynny, bydd Gorsaf Bŵer Hirwaun yn helpu’r wlad i bontio i economi carbon is. Bydd ganddi’r gallu i gynhyrchu digon o drydan di-oed i bweru 150,000 o gartrefi. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y caiff Gorsaf Bŵer Hirwaun yr effaith leiaf ar yr amgylchedd tra caiff ei hadeiladu a’i gweithredu.

Y Prosiect

Bydd prosiect Gorsaf Bŵer Hirwaun yn cynnwys:

  • Gwaith brig pŵer Tyrbin Nwy Cylch Agored (OCGT) newydd, a elwir hefyd yn Dyrbin Nwy Cylch Syml, wedi’i gynllunio i ddarparu hyd at 299 Megawat (MW) o drydan
  • Adeiladu piblinell newydd o dan y ddaear i ddod â nwy naturiol i’r gwaith cynhyrchu pŵer o’r System Drosglwyddo Nwy Genedlaethol bresennol sydd wedi’i lleoli ar ochr ddwyreiniol yr A4061
  • Adeiladu cysylltiad trydanol tanddaearol newydd i allforio trydan o’r gwaith cynhyrchu pŵer i’r is-orsaf drydan bresennol yn Rhigos a leolir gerllaw

Yn amodol ar sicrhau contract marchnad capasiti, gallai’r orsaf bŵer fynd i mewn i fasnachol yn gynnar yn y 2020au.

Cynllunio ac Ymgynghori

Roedd barn trigolion lleol, busnesau a grwpiau eraill â buddiant yn allweddol wrth lunio’r cais cynllunio terfynol.

Er mwyn llywio ei gais cynllunio, ymgymerodd Hirwaun Power â phroses ymgynghori â dau gam: ‘Ymgynghori Anstatudol’, a ddechreuodd ym mis Mehefin 2013, ac yn cyfnod o ‘Ymgynghori Statudol’, a ddechreuodd ar 17 Hydref 2013 ac a ddaeth i ben ar 28 Tachwedd 2013 . Roedd y cynllun ymgynghori (a elwir yn Ddatganiad ynghylch Ymgynghori â’r Gymuned ac a welir yn y dogfennau allweddol) yn diwallu’r holl ofynion cyfreithiol ac roedd wedi’i seilio ar amrediad o gyngor a chyfarwyddyd.

Yn dilyn ymgynghori helaeth, rhoddwyd caniatâd cynllunio i’r prosiect – a elwir yn Orchymyn Caniatâd Datblygu – ar 23 Gorffennaf 2015 gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd.

Ymrwymiadau

Yr amgylchedd

Ymgymerwyd ag asesiad o’r effaith amgylcheddol (EIA) ac roedd hwn rhan sylfaenol o’r cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) yn unol â Deddf Gynllunio (2008). Gweler Crynodeb Annhechnegol y Datganiad Amgylcheddol yn y Dogfennau Allweddol. Gellir gweld y Datganiad Amgylcheddol llawn a’r dogfennau ategol trwy wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Cydweithio â busnesau lleol

Disgwylir i’r gwaith adeiladu bara oddeutu 24 mis a bydd yn darparu cyfleoedd gwaith yn ystod y gwaith adeiladu ar gyfer hyd at 150 o weithwyr crefftus a lled-grefftus.| Fel rhan o’r rhaglen adeiladu, mae Drax wedi ymrwymo i weithio gyda’i brif gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu (EPC) i sicrhau y bydd busnesau lleol yn cael pob cyfle i dendro am ffrydiau gwaith perthnasol y gallant gynorthwyo’r prosiect â hwy. Byddwn ni’n cynnal digwyddiad ‘cwrdd â’r prynwr’ yn yr ardal leol yn gynnar yn ystod y rhaglen adeiladu i roi rhagor o fanylion ynghylch y cyfleoedd hyn a sut gall cyflenwyr gyfranogi.

Cysylltu â ni

Hirwaun Power
Drax Group plc
Selby
North Yorkshire YO8 8PH

Ffôn: +44 (0)1757 618381

E-bost: info@hirwaunpower.co.uk

Mae cysylltiadau â’r cyfryngau ar gael yn www.Drax.com/media

Newyddion

9 February 2018 - Hirwaun Power to participate in future auction

Dogfennau allweddol

September 2018 - Construction management plan

Cwestiynau cyffredin (FAQs)

Lleoliad ac amgylchedd y safle

C1. Pam ydych chi am adeiladu yn Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun?

A1. Mae gan Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun dair mantais allweddol o’i chymharu â safleoedd amgen yn yr ardal:

  • Agosrwydd at y rhwydweithiau dosbarthu nwy a thrydan cenedlaethol
  • Wedi’i lleoli yn ardal strategol y Grid Cenedlaethol ar gyfer cynhyrchu trydan newydd – sydd o ganlyniad i’r twf yn y galw am drydan yn y rhanbarth
  • Mae mewn lleoliad diwydiannol, gan gyfyngu ar effeithiau posibl ar yr amgylchedd naturiol a chymunedau cyfagos

C2. Pa gamau ydych chi’n eu cymryd i warchod natur wledig yr ardal leol?

A2. Rydym yn ymwybodol o amgylchedd lled-wledig yr ardal a gwneir pob ymdrech i leihau effaith amgylcheddol yr orsaf, yn ystod ei hadeiladu a’i gweithredu. Bydd ei hôl-droed a’r camau i liniaru ei heffeithiau, megis sgrinio a thirweddu, yn rhan bwysig o’r broses ymgynghori a chynllunio.

C3. Ar ba lwybrau y bydd y bibell nwy a’r cysylltiadau trydan yn cael eu rhedeg?

A3. Ymgynghorwyd ag aelodau’r cyhoedd, rhanddeiliaid lleol a chyrff statudol ynghylch y biblinell nwy a’r cysylltiad trydan fel rhan o’r rhaglen ymgynghori gyffredinol ar gyfer y prosiect.

Bydd y cysylltiad trydanol yn cael ei gyfeirio, trwy gebl tanddaearol. Ar ôl archwilio effaith cyfeirio’r cebl ar hyd Main Avenue a Fourteenth Avenue, mae Hirwaun Power wedi dewis cynnal Drilio Cyfeiriadol Llorweddol i fynd â’r cebl trydanol o dan y tir corsiog i’r gogledd o’r safle yn uniongyrchol i Is-orsaf Grid Cenedlaethol Rhigos.

Bydd y cysylltiad Nwy drwy bibell danddaearol trwy gaeau i’r de o Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun a bydd yn cysylltu â’r System Drosglwyddo Nwy Genedlaethol ar ochr ddwyreiniol yr A4061. Crëir Gosodiad Uwchlaw’r Tir newydd i gysylltu â’r System Drosglwyddo.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol 2013 (PEIR) neu’r Crynodeb Annhechnegol PEIR (NTS) a geir yn y dogfennau allweddol.

C4. A yw Hirwaun Power yn berchen ar yr ystâd ddiwydiannol?

A4. Mae gan Hirwaun Power gytundeb opsiwn tir â pherchennog yr ystâd ddiwydiannol.

C5. Beth yw ôl-troed yr orsaf bŵer? A fydd hi’n swnllyd? Pa uchder fydd y stac?

A5. Mae safle’r orsaf bŵer yn cwmpasu llecyn o 7.5ha fwy neu lai ac fe’i lleolir o fewn Ystâd Ddiwydiannol Hirwaun; fodd bynnag, byddai ôl-troed yr orsaf bŵer ei hun yn llai na’r safle llawn.

Bydd un stac (simnai) yn yr orsaf bŵer, hyd at 35 metr o uchder. Cyfyngir yn gaeth ar y sŵn a gynhyrchir yn ystod gweithredu’r orsaf bŵer gan y Gorchymyn Caniatâd Datblygu a gyhoeddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol a’r terfynau a osodir gan Gyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o Drwydded Amgylcheddol weithredol.

C7. A fydd cynnydd mewn traffig?

A7. Bydd traffig cerbydau nwyddau trwm yn ystod y cyfnod adeiladu ond byddai’n cael ei drefnu i leihau tagfeydd, sŵn a baw oddi wrth Rhigos, Hirwaun a lleoedd eraill. Ar ôl dechrau gweithredu, bydd cynnydd dibwys mewn symudiadau traffig, yn bennaf staff yr orsaf yn teithio i’r gwaith ac oddi yno. Bydd Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu’n cael ei ddatblygu a’i gytuno â’r Awdurdodau perthnasol ar gyfer cyfnod adeiladu’r prosiect.

C8. A fydd hi’n drewi?

A8. Nid yw llosgi nwy naturiol mewn gorsaf bŵer yn cynhyrchu unrhyw arogl amlwg.

C9. A fydd unrhyw allyriadau?

A9. Gallai pluen sy’n cynnwys anwedd dŵr yn bennaf fod yn weladwy o stac yr orsaf bŵer ond dim ond o dan amgylchiadau atmosfferig penodol (oer a sych â phwysedd uchel); nid ‘mwg’ yw hyn. Bydd yr allyriadau o’r stac yn cael eu cyfyngu’n gaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o drwydded amgylcheddol weithredol, gan olygu na fyddant yn niweidiol i bobl na’r amgylchedd.

Cynhyrchu nwy

C1. Pam mae arnom angen gorsafoedd pŵer nwy newydd?

A1. Mae cynhyrchu pŵer trwy losgi nwy yn fforddiadwy, yn ddibynadwy ac yn hyblyg. Mae’r Llywodraeth yn cydnabod bod prosiectau ynni nwy newydd yn hanfodol i economi carbon is, fel dewis yn lle glo, ac mae adeiladu a gweithredu gweithfeydd Tyrbin Nwy Cylch Agored (OCGT) sy’n ymateb yn gyflym gan Drax Group yn rhan o strategaeth i ategu system drydan sydd â lefel gynyddol o dechnolegau llai hyblyg, carbon isel ac ynni adnewyddadwy. Mae nifer o orsafoedd pŵer glo, nwy a niwclear sy’n heneiddio yn cau ac mae angen capasiti newydd ar gyfer cynhyrchu pŵer thermol i helpu’r wlad i gadw ei diogelwch ynni.

Mae gweithfeydd nwy brig megis Hirwaun Power wedi’u cynllunio’n benodol i ddarparu cynhyrchu pŵer wrth gefn hanfodol i ategu technolegau adnewyddadwy ysbeidiol megis tyrbinau gwynt a ffermydd solar.

Mae’r broses newydd ar gyfer cynhyrchu nwy yn rhan o gam pontio o danwyddau ffosil sy’n achosi mwy o lygredd o’r gorffennol megis diesel, olew a glo ac i economi carbon isel sy’n cael ei lywio gan ynni adnewyddadwy, storio, cynlluniau sy’n rhoi cymhellion ariannol i gwsmeriaid i leihau neu newid eu defnydd o drydan ar adegau brig, a thechnolegau carbon isel eraill.

C2. Pa mor aml fydd yr orsaf bŵer yn gweithredu?

A2. Rydym yn bwriadu defnyddio Hirwaun Power i lenwi’r bylchau mae ysbeidrwydd yn eu creu – yn y bôn yn troi’r switsh ymlaen a’i ddiffodd ar fyr rybudd – o fod yn oer i bŵer llawn mewn 20 munud yn unig. Rydym yn rhagweld y byddai’n rhedeg am hyd at uchafswm o 1,500 o oriau’r flwyddyn. Byddai hyn ar adegau pan fydd y system drydan dan straen yn unig.

Trwy ategu ynni adnewyddadwy mwy ysbeidiol, bydd Gorsaf Hirwaun Power hefyd yn helpu i alluogi rhagor o orsafoedd pŵer glo i gael eu cau.

C3. Pa mor ddiogel yw gorsafoedd pŵer nwy?

A3. Mae gan orsafoedd pŵer nwy yn y wlad hon hanes diogelwch ardderchog, ac nid ydym yn ystyried bod unrhyw faterion sy’n peri pryder ynghylch ein safle a’r cyfleusterau ynni cyfagos. Mae gan Gorsaf Bŵer Drax, sef gwaith pŵer presennol perchnogion Hirwaun Power, hanes diogelwch gwell na’r cyfartaledd ymhlith gorsafoedd pŵer glo, nwy a biomas eraill.

Cyfleoedd i fusnesau lleol

C1. Pryd fydd gweithgarwch adeiladu’n dechrau cynyddu a faint o amser fydd yn ei gymryd?

A1. Mae gweithgarwch adeiladu’n gysylltiedig â sicrhau contract Marchnad Capasiti ar gyfer y prosiect, sy’n gallu digwydd dim cyn y gwanwyn 2020. Os ydym yn sicrhau cytundeb byddem yn disgwyl i’r gwaith adeiladu ddechrau yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Byddai’r gwaith adeiladu’n cymryd oddeutu 24 mis i’w gwblhau.

C2. Pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd i sicrhau bod pob cwmni’n ymwybodol o’r cyfleoedd i gyfranogi yn y prosiect?

A2. Mae nifer o gwmnïau eisoes wedi mynegi diddordeb pan oedd y prosiect yn y cyfnod cynllunio. Maent ar ein cronfa ddata ar gyfer cyflenwyr a byddwn ni’n sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu wrth i’r prosiect fynd rhagddo. Hefyd rydym yn bwriadu cynnal Diwrnod cwrdd â’r prynwr gyda’n prif gontractwyr ynghylch gwaith adeiladu’r prosiect. Cynhelir y diwrnod mewn lleoliad lleol addas a bydd yn darparu gwybodaeth i bob cyflenwr sydd â diddordeb ynghylch pa becynnau gwaith y gellir tendro amdanynt a sut gallant gyfranogi.

Buddion lleol

C1. Sut fydd yr orsaf bŵer o fudd i’r ardal leol?

A1. Gall y prosiect gynnig amrywiaeth o fuddion i’r ardal yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu fel ei gilydd.  Bydd yn creu cyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi gan gynnwys hyd at 150 o swyddi yn ystod cyfnod adeiladu a fydd yn parhau am ddwy flynedd.  Yn ychwanegol, bydd y cyfleuster yn cyfrannu at ardrethi busnes a bydd yn gyfranogwr gweithgar yn y gymuned leol.  Mae astudiaeth fanwl o’r effaith economaidd a chymdeithasol yn cael ei pharatoi fel rhan o’r Datganiad Amgylcheddol.